วสช.ดอยอินทรีย์ พัฒนาครบทุกด้าน พร้อมบูรณาการกับหน่วยงานภายนอก และส่งต่อความรู้ให้ วสช.ในเชียงรายอีก 2 พื้นที่

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 นายกุลพัชร ภูมิใจอวด ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) บจธ. มอบหมายนายศิลา เส็งพานิช ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการที่ดิน นางสาวศิริพร โคตะวินนท์ ผู้อำนวยการ กองพัฒนาส่งเสริมศักยภาพชุมชน และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่วิสาหกิจชุมชนวัดพุทธอุทยานดอยอินทรีย์ จ.เชียงราย 2 โครงการ สมาชิก 60 ครัวเรือน รวมเนื้อที่ 84 ไร่เศษ อยู่ภายใต้โครงการบริหารจัดการที่ดินอย่างยั่งยืน ของ บจธ. เพื่อเก็บข้อมูลตัวชี้วัดความเข้มแข็งของชุมชน ติดตามความก้าวหน้าการใช้ประโยชน์ที่ดินของเกษตรกรเป็นรายแปลง การพัฒนาสาธารณูปโภคที่มีความก้าวหน้าทั้งบ่อน้ำบาดาล ไฟฟ้า ถนน แหล่งน้ำรวมทั้งการใช้พลังงานไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ และได้ประชุมหารือความคืบหน้าในการจัดโครงการประชุมบูรณาการกับหน่วยงาน พื้นที่เชียงราย 3 วิสาหกิจชุมชน (เชียงรายโมเดล) ร่วมกับคณะกรรมการวิสาหกิจฯ และถ่ายภาพมุมสูงด้วยอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนติดกล้องเพื่อให้เห็นสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินล่าสุดอีกด้วย