วสช.รวมพลังสร้างอาชีพวัดประดู่ สุราษฎรธานี เริ่มทำสัญญาเช่าซื้อที่ดินแล้ว พื้นที่ 117ไร่เศษ

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2566 นายกุลพัชร  ภูมิใจอวด ผู้อำนวยการ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน มอบหมาย นายเอก วรรณประทีป รองผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองบริหารจัดการและพัฒนาที่ดิน (กบพ.) ลงพื้นที่วิสาหกิจชุมชนรวมพลังสร้างอาชีพวัดประดู่ ตำบลปากฉลุย อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อทำสัญญาเช่าซื้อที่ดิน ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่จำนวน 23 ครัวเรือน พื้นที่ 117 ไร่เศษ ภายใต้โครงการบริหารจัดการที่ดินอย่างยั่งยืน โดยทำสัญญาเช่าซื้อที่ดิน ดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี ระยะเวลา 30 ปี กลุ่ม วสช. ฯ ขอผ่อนชำระรายงวด 3 เดือน ซึ่งจะเริ่มจ่ายค่าเช่าซื้อที่ดินงวดแรก ในเดือนมีนาคม 2567 โดยเจ้าหน้าที่ บจธ. จะได้ส่งเสริม สนับสนุนทั้งความรู้ในการทำเกษตรและติดตามการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกษตรกรได้ทำกินและอยู่อาศัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัญชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อีกทั้งวางแผนแนวทางการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์ เอลณีโญ่ ที่มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในทุกปีด้วย