วสช.ฯ ดอยอินทรีย์ เตรียมความพร้อมพื้นที่ต้นแบบ เกษตรประณีต เศรษฐกิจพอเพียง รองรับการศึกษาดูงาน และความก้าวหน้า

หลังจากมาติดตามความก้าวหน้าในพื้นที่วิสาหกิจชุมชนศาสตร์พระราชาวัดพุทธอุทยานดอยอินทรีย์ ต.ดอยฮาง อ.เมือง จ.เชียงราย อย่างสม่ำเสมอแล้ว ล่าสุดเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2565 นายกุลพัชร ภูมิใจอวด ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน ) มอบหมายให้นายศิลา เส็งพานิช ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการที่ดิน และเจ้าหน้าที่ บจธ. มาเตรียมความพร้อมพื้นที่ต้นแบบเนื้อที่ 84 ไร่เศษ สมาชิก 60 ครัวเรือน โดยมีพระอาจารย์วิบูลย์ ธัมมฺเตโช ที่ปรึกษาเจ้าอาวาสวัดพุทธอุทยานดอยอินทรีย์ และที่ปรึกษากลุ่มวิสาหกิจฯ ให้ข้อมูล พร้อมทั้งแนะนำเกษตรกรรายแปลงให้พัฒนา ปรับปรุง ใช้ประโยชน์ที่ดินสูงสุดต่อตัวเอง ครอบครัวและโลก เพื่อให้พื้นที่นี้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สามารถรองรับการศึกษาดูงาน และการฝึกอบรมกสิกรรมธรรมชาติ เกษตรทฤษฎีใหม่ รวมทั้งแนวทางโคก หนอง นา ที่กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย มาสร้างพื้นที่ต้นแบบไว้ติดกับพื้นที่วิสาหกิจ นอกจากนี้ยังเตรียมนำเสนอ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ที่กำกับดูแล บจธ.และกระทรวงมหาดไทย ให้มาติดตามการบูรณาการการทำงานของหน่วยงานต่างๆ จนเห็นผลเป็นรูปธรรมอีกด้วย และคาดว่าคณะของรองนายกรัฐมนตรีจะเดินทางมาในช่วงต้นเดือนพฤษภาคมนี้