วสช. ฯ บ้านมั่นคงเมืองแม่สอด หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงดีเด่น ปี 2566 ของกองบัญชาการกองทัพไทย

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2566 นายกุลพัชร ภูมิใจอวด ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. ลงพื้นที่ร่วมแสดงความยินดีกับวิสาหกิจชุมชนศาสตร์พระราชาบ้านมั่นคงเมืองแม่สอด ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยเท้าพ่อดีเด่น ประจำปี 2566 ในส่วนของกองบัญชาการกองทัพไทย  โดยมาจากการคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นหมู่บ้านนอกหน่วยทหารหรือตำรวจจากทั่วประเทศ ซึ่งการประกวดดังกล่าวเป็นกิจกรรมส่งเสริมหมู่บ้านในเขตความรับผิดชอบของกองบัญชาการทหารทั้ง 5 เหล่าทัพจากทั่วประเทศ

            ในวันเดียวกันคณะประเมินจากศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง ( ศปร. ) กองบัญชาการกองทัพไทย นำโดย พล.ต. ทรงธรรม จันทร์เหยี่ยว (ตท.26) (ผช.ผอ.ศปร.) หัวหน้าคณะทำงาน พร้อมด้วย พ.อ. สมาน จันทร์เศียร (นทพ.) พ.อ. เกรียงศักดิ์ พวงสอน (กร.ทบ.) น.ท. ธนิต ชื่นเสมอ ร.น. (กพร.ทร.) น.อ. บุญเลิศ อรรคฮาตสี (กร.ทอ.) และพ.ต.อ. นิรันดร์ แก้วอิน (บช.ตชด.) มาประเมินผลงานวิสาหกิจชุมชนศาสตร์พระราชาบ้านมั่นคงเมืองแม่สอดอีกครั้ง เพื่อนำไปพิจารณาร่วมกับหมู่บ้านฯ ดีเด่นจากทุกเหล่าทัพ เพื่อตัดสินหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยเท้าพ่อชนะเลิศ ประจำปี 2566 ต่อไป
           สำหรับพื้นที่ดังกล่าว บจธ. ให้การสนับสนุนสมาชิก 43 ครัวเรือน จนสามารถทำสัญญาเช่าซื้อที่ดินเนื้อที่  58 ไร่เศษได้แล้ว และยังได้รับความอนุเคราะห์ จากหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 33 ( นพค.33 ) โดยมีพันเอกยศศักดิ์ บรรเทา ผู้บังคับการหน่วยฯ ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาสาธารณูปโภค ทั้งในเรื่องของการปรับปรุงถนนการสัญจรในพื้นที่ การจัดการแหล่งน้ำ การฝึกอาชีพ รวมไปถึงการฝึกอบรมสมาชิกเกษตรกรในพื้นที่ ให้ทำเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และติดตามความก้าวหน้าอย่างใกล้ชิด จนทำให้สมาชิกมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจนนำมาสู่การคัดเลือกดังกล่าว