วสช. ฯ เกษตรประมงธรรมชาติ ฉะเชิงเทรา มีถนน คสล. เข้าพื้นที่แล้ว

     กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรประมงธรรมชาติ ต.บางผึ้ง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานชลประทานที่ 9 (โครงการฉะเชิงเทรา) ในการสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะทาง 2,400 เมตร งบประมาณก่อสร้าง 30,000,000 บาท ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 150 วัน ปัจจุบัน (ข้อมูลวันที่ 11 พฤษภาคม 2566 ) มีความคืบหน้าการก่อสร้างไปแล้วกว่าร้อยละ 50 โดยถนนสายนี้จะช่วยให้ประชาชนในพื้นที่และสมาชิกวิสาหกิจฯ ได้ใช้สัญจรไปมาและสามารถขนส่งผลผลิตจากบ่อเลี้ยงขนาดใหญ่ ซึ่งสมาชิกมีการเลี้ยงปลา กุ้ง และหอย เป็นอาชีีพหลัก ออกไปจำหน่ายได้สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
    สำหรับพื้นที่วิสาหกิจชุมชนดังกล่าวอยู่ภายใต้โครงการบริหารจัดการที่ดิน ที่สถาบันบริหารจัดการะนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. จัดซื้อที่ดินเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC จำนวน 10 ครัวเรือน เมื่อปี 2563