วสช.ฯ เมืองแม่สอด ก้าวหน้าไปอีกหลายขั้น ลุ้นเป็นส่วนหนึ่งของผลงาน สปช. ทหาร ส่งเข้าประกวดรางวัลเลิศรัฐ

วันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2566 สมาชิกวิสาหกิจชุมชนศาสตร์พระราชาบ้านมั่นคงเมืองแม่สอด ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก ให้การต้อนรับคณะของสำนักงานปลัดบัญชีทหาร (สปช.) และหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 33        ( นพค.33 )  สำนักงานพัฒนาภาค 3  หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาที่เดินทางมาเยี่ยมชมโครงการและเก็บข้อมูลนำเสนอในการประกวดรางวัลเลิศรัฐ พร้อมนำผลผลิตที่ปลูกในแปลงทั้งพืชผักและผลไม้มาประกอบอาหารรับรองคณะที่มาในวันดังกล่าวด้วย

พันเอกยศศักดิ์ บรรเทา ผู้บังคับการ นพค.33 ที่ให้การสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่วิสาหกิจและเปิดโอกาสให้สมาชิกได้อบรม เรียนรู้การปรับใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรอินทรีย์     ที่แหล่งเรียนภายในหน่วย ฯ อย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนผลผลิตของสมาชิกวิสาหกิจ เป็นผู้นำชมพื้นที่ ดูผลผลิตรายแปลง ดูแหล่งน้ำและธนาคารน้ำใต้ดิน โดยมีกรรมการวิสาหกิจให้ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. เนื้อที่ 58 ไร่เศษ สมาชิก 43 ครัวเรือน ซึ่งเริ่มเข้าทำประโยชน์เมื่อปลายเดือนสิงหาคม 2563 จนถึงปัจจุบันในรูปแบบสัญญาเช่า และอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมทำสัญญาเช่าซื้อต่อไป