วสช.เกษตรกรรุ่นใหม่พัฒนา จัดอบรมกสิกรรมธรรมชาติ ให้กับเกษตรกรในชุมชนที่สนใจกว่า 30 ราย

วันที่ 22 ธันวาคม 2566 นายกุลพัชร ภูมิใจอวด ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน พล.อ. สัมพันธ์ ธัญญพืช ประธานคณะอนุกรรมการสนับสนุนและแก้ไขปัญหาการปฏิบัติพื้นที่ นายเสถียร ทองสวัสดิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเกษตรกสิกรรมธรรมชาติ นางสาวดารินันท์ นันทวงค์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมพัฒนาชุมชนและเครือข่าย ลงพื้นที่สนับสนุนการพัฒนาให้ความรู้เรื่องการปลูกพืชอินทรีย์อย่างไรให้ได้คุณภาพ โดยมีตัวแทนวิทยากรจากสมาชิกวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรุ่นใหม่พัฒนา ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ให้ความรู้แก่เกษตรกรในพื้นที่ที่สนใจเข้ามาศึกษาเรียนรู้ในพื้นที่กว่า 30 ราย และยังได้เรียนรู้ลงมือปฏิบัติทำปุ๋ยสรรพสิ่งเพื่อนำมาใช้ในการปรุงคุณภาพดินได้ พร้อมมอบเมล็ดพันธุ์พืช โดยผู้แทนเกษตรอำเภอโป่งน้ำร้อน ช่วงบ่าย คณะผู้บริหารพร้อมผู้เชี่ยวชาญและผู้แทนเกษตรอำเภอโป่งน้ำร้อน ได้ลงพื้นที่สำรวจฝายชะลอน้ำในพื้นที่ เพื่อร่วมวางแนวทางในการแก้ไขปัญหาน้ำแล้ง ทำฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมยกระดับพื้นที่ให้เป็นพื้นที่เกษตรปลอดภัยไปจนถึงเกษตรอินทรีย์และการสร้างเครือข่ายภาคการเกษตรทฤษฎีใหม่อย่างเต็มรูปแบบได้ในอนาคต