วสช.เกษตรยั่งยืนบ้านดงหลวง ร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นร่างกฎหมายลำดับรอง พร้อมหนุน กฎหมาย สบกด.

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2565 นายกุลพัชร  ภูมิใจอวด ผู้อำนวยการ บจธ. มอบหมายกองกฎหมายและงานคดี สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน )จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นร่างกฎหมายลำดับรอง 12 ฉบับ ตามร่างพระราชบัญญัติสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินและกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน พ.ศ…..ณ วิสาหกิจชุมชนเกษตรยั่งยืน บ้านดงหลวงตำบลสันทรายอำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่