วสช.เชียงรายอุ่นไอรักษ์ ยื่นขอขยายเขตไฟฟ้าเข้าพื้นที่แล้ว

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเชียงรายอุ่นไอรักษ์ ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย ที่ บจธ. ได้จัดซื้อที่ดินเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2563 เนื้อที่ 68-2-54.5 ไร่ จำนวนสมาชิก 65 ครัวเรือน ภายใต้โครงการบริหารจัดการที่ดินอย่างยั่งยืน ได้ดำเนินการประสานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย ขอขยายเขตไฟฟ้ามาติดตั้งในพื้นที่โครงการเพื่อความสะดวกแก่สมาชิก ซึ่งปัจจุบันสมาชิกในกลุ่มได้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง มีการเลี้ยงเป็ด เลี้ยงปลา ปลูกพืชผักทั่วไป และผักพื้นบ้าน ไม้ผล ไม้ยืนต้นทุกแปลง มีกลุ่มอาชีพหลายกลุ่มแล้ว สามารถเก็บผลผลิตจำหน่ายและบริโภคในครัวเรือน รวมทั้งจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปเช่นน้ำพริก และขนมเปี๊ยะ มาอย่างต่อเนื่อง
#บจธ.มุ่งมั่นลดความเหลื่อมล้ำน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง