วสช. แม่สอด ปังได้อีก สปช. ทหาร – นพค. 33 เตรียมลงพื้นที่เก็บข้อมูลนำเสนอประกวดรางวัลเลิศรัฐ

วันที่ 8 มกราคม 2566 คณะกรรมการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนศาสตร์พระราชาบ้านมั่นคงเมืองแม่สอด ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก จัดประชุมประจำเดือนมกราคม 2566 ณ ศูนย์เรียนรู้ วิสาหกิจฯ โดยมีการแจ้งแก่สมาชิกเรื่องการอบรมมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี หรือ GAP ที่จัดโดยสำนักงานเกษตรอำเภอแม่สอดระหว่างวันที่ 25 – 26 มกราคม โดยมีตัวแทนสมาชิกร่วมอบรม 16 คน รวมทั้งการมีหน่วยงานภายนอกเข้ามาเยี่ยมพื้นที่ที่ได้รับการสนับสนุนที่ดินทำกินจากสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. เนื้อที่ 58 ไร่เศษ สมาชิก 43 นอกจากนี้ยังเตรียมการต้อนรับคณะสำนักงานปลัดบัญชีทหาร (สปช.) และหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 33 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาที่จะลงพื้นที่ในวันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2566 เพื่อเยี่ยมชมโครงการและเก็บข้อมูลนำเสนอในการประกวดรางวัลเลิศรัฐอีกด้วย

ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2566 นักวิชาการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีเดินทางมาเก็บข้อมูลทางธรณีวิทยาของพื้นที่จังหวัดตาก ที่เชื่อมโยงสู่การดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพ เพื่อนำไปออกแบบการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาความรู้ ทักษะกระบวนการ และเจตคติที่ดีของนักเรียนจนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ดังกล่าวไปสู่การพัฒนาชุมชนได้อย่างยั่งยืน  ณ วิสาหกิจชุมชนศาสตร์พระราชาบ้านมั่นคงเมืองแม่สอด ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก โดยมี  พันเอกยศศักดิ์ บรรเทา ผู้บังคับการหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 33 ( นพค.33) สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา  พร้อมด้วยสมาชิกวิสาหกิจชุมชนฯ นำคณะของ นางฤทัย เพลงวัฒนา ผู้อำนวยการสาขาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์โลก ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างดิน น้ำในพื้นที่แปลงเกษตรตัวอย่างที่ดำเนินการตามศาสตร์พระราชา เพื่อติดตาม วิเคราะห์คุณภาพดิน น้่ำ ในการส่งเสริมการเพาะปลูกและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อไป