วิสัยทัศน์

“จัดตั้งธนาคารที่ดิน เพื่อกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน

พันธกิจ

1. ผลักดันการจัดตั้งธนาคารที่ดิน หรือองค์การอื่นที่มีวัตถุประสงค์ในลักษณะเดียวกับธนาคารที่ดิน
2. กระจายการถือครองที่ดินให้แก่เกษตรกรหรือผู้ยากจน และส่งเสริมให้เกิดประโยชน์ในที่ดิน อย่างเต็มศักยภาพ
3. สร้างนวัตกรรมในการบริหารจัดการที่ดิน เพื่อสร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ
4. บูรณาการข้อมูลที่ดิน เพื่อป้องกันการสูญเสียสิทธิ การกระจายสิทธิการถือครองที่ดินและส่งเสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์ในที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ

slider1