วิสัยทัศน์

“เป็นองค์กรกระจายการถือครองที่ดินเพื่อแก้ไขปัญหาให้เกษตรกรและผู้ยากจน แบบมีส่วนร่วม”

พันธกิจ

1.ดำเนินการกระจายถือครองที่ดิน โดยให้เกษตรกรและผู้ยากจนมีส่วนร่วมจัดการที่ดิน
2.บริหารจัดการทรัพยากรที่ดินรัฐและเอกชน เพื่อให้เกษตรกร ผู้ยากจนเข้าถึงที่ดินทำกิน
3.บูรณาการข้อมูลที่ดินที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์และผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงที่ดินทำกิน เพื่อใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการที่ดินของ บจธ.
4.พัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ และจัดตั้งธนาคารที่ดิน/องค์การอื่นที่มีวัตถุประสงค์ในลักษณะเดียวกับธนาคารที่ดิน

slider1