วิสาหกิจชุมชนปลื้ม อนุร่าง พ.ร.บ.ฯ บจธ. พร้อมทีมงานลงพื้นที่ให้กำลังใจ ตอนนี้พัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้เกษตรระดับภาคแล้ว

วันที่ 20 ส.ค. พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน ประธานกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) พร้อมด้วยนายกุลพัชร ภูมิใจอวด รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการบจธ. ในฐานะประธานอนุกรรมการจัดทำร่างพระราชบัญญัติธนาคารที่ดินหรือองค์กรอื่นที่มีวัตถุประสงค์ในลักษณะทำนองเดียวกับธนาคารที่ดิน และอนุกรรมการที่เป็นผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ลงพื้นที่เพื่อพิจารณาข้อมูลประกอบการจัดทำร่างกฎหมายจัดตั้งธนาคารที่ดิน ที่วิสาหกิจขุมชนเชียงรายอุ่นไอรักษ์ ต.ริมกก อ.เมือง จ. เชียงราย โดยมีสมาชิกวิสาหกิจขุมชนให้การต้อนรับ
ผู้แทนวิสาหกิจขุมชนเชียงรายอุ่นไอรักษ์ กล่าวว่าสมาชิกทุกคนขอยื่นข้อเรียกร้องผ่านประธานกรรมการ และอนุกรรมการฯ ว่าขอให้บจธ. เป็นหน่วยงานหลักในการให้ความช่วยเหลือเรื่องที่ดินทำกิน ที่อยู่อาศัยและอาขีพให้ประชาชน รวมทั้งขอให้ทุกหน่วยงานทำงานบูรณาการกับ บจธ. โดยให้ชาวบ้านหรือสมาขิกวิสาหกิจชุมชนมีส่วนร่วมในการวางแผนด้วย

พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ กล่าวให้กำลังใจสมาชิกวิสาหกิจชุมชนฯ ว่าขอให้กลุ่มยึดหลักการทำเกษตรแบบพึ่งพาตนเองให้ได้ก่อน และขอให้จัดการเรื่องสมาชิกให้เข้าทำกินให้ครบทุกแปลงตามหลักเกณฑ์

นายจำรัส บำรุงแคว้น ประธานวิสาหกิจชุมชนเชียงรายอุ่นไอรักษ์ เปิดเผยว่า ทางกลุ่มมีข้อกำหนดเรื่องการทำเกษตรอินทรีย์ เน้นการพึ่งพาตนเองและแลกเปลี่ยนกัน มีจำหน่ายบางส่วน และขอให้พื้นที่นี้เป็นต้นแบบการทำเกษตรอินทรีย์ โดยไม่ให้มีการนำสารเคมีเข้ามาใช้ในพื้นที่

จากนั้นนายสังวร บัวคำโคตร ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมิตรขุมชน ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย จ.เชียงราย ซึ่งมีสมาชิก 64 ครัวเรือน ได้ยื่นหนังสือขอความช่วยเหลือเรื่องที่ดินทำกินให้ชาวบ้านที่เดือดร้อนอีกจำนวนมาก ผ่านพลตกรวจเอกเฉลิมเกียรติ และส่งต่อให้บจธ. ไปตรวจสอบข้อมูลและหลักเกณฑ์ความช่วยเหลือต่อไป

และคณะอนุกรรมการฯพร้อมผู้บริหารบจธ. ยังลงพื้นที่ดูแปลงปลูกพืชผัก และปรับปรุงพื้นที่เตรียมปลูกพืชอีกหลายชนิดของวิสาหกิจชุมชนเชียงรายอุ่นไอรักษ์อีกด้วย

ต่อมาคณะผู้บริหารและอนุกรรมการร่าง พ.ร.บ. ฯ ได้เดินทางไปวัดพุทธอุทยานดอยอินทรีย์ ต.ดอยฮาง อ. เมือง จ. เชียงรายเพื่อติดตามความก้าวหน้าการบริหารจัดการที่ดินของวิสาหกิจชุมชนศาสตร์พระราชา วัดพุทธอุทยานดอยอินทรีย์ โดยมีพระอาจารย์วิบูลย์ ธัมมเตโช รักษาการเจ้าวาสและที่ปรึกษา อธิบายว่าพื้นที่ที่บจธ. จัดสรรที่ดินโครงการ 1 ให้สมาชิกเช่าทำกิน ประมาณ 38 ไร่ 28 ครัวเรือน มีการแบ่งพื้นที่โดยยึดหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ ปลูกต้นไม้ทองคำ พืชผักมองคำและทำเกษตรอินทรีย์

“อาตมาต้องขอชื่นชมบจธ. ที่ทำให้มีโคสงการแบบนี้ และที่ทราบมาก็คือมีหลายพื้นที่แล้ว อยากให้บจธ. เป็นหน่วยงานที่อยู่คู่กับประชาชนตลอดไป เพราะอาตมาดูแล้วส่า บจธ. ครบวงจรที่สุด ให้ที่ดินแล้วก็ให้อาชีพ จัดงบประมาณทำสาธารณูปโภคให้ด้วย ไม่ใช่ให้ที่ดินอย่างเดียว อยากให้อนุกรรมการช่วยกันผลักดันพระราชบัญญัติให้บจธ. เป็นหน่วยงานถาวร เพราะช่วยเหลืประชาชนได้มากจริวๆ “ พระอาจารย์วิบูลย์ ธัมมเตโชกล่าว

พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ กล่าวว่า ต้องขอบคุณพระอาจารย์ที่เป็นกำลังหลักสำคัญและสมาชิกทุกคนที่เข้มแข็ง และขอบคุณรัฐบาลเพราะนโยบายการกระจายการถือครองที่ดินเป็นนโยบายพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีที่มอบหมายให้ พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีมากำกับดูแล บจธ.

ในวันเดียวกัน สมาชิกวิสาหกิจชุมชนฯ ศาสตร์พระราชาดอยอินทรีย์ โครงการ 2 จำนวน 32 ครัวเรือน เนื้อที่ 45 ไร่เศษได้ทำสัญญาเช่าที่ดินทำกินกับบจธ. ด้วยเช่นกัน