“ศาสตร์พระราชา…สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2560 ในรายการ “ศาสตร์พระราชา…สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”  พลเอก ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวถึง ปัญหาของเกษตรกรที่มีสะสมมานานกว่า 40 ปี ปัญหาเรื่องการขายฝาก ปัญหาการสูญเสียสิทธิในที่ดินทำกิน เรื่องการเข้าไม่ถึงเงินทุนในระบบ โดยปัจจุบันรัฐบาลได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวแล้ว โดยการแก้ไขกฎหมายการขายฝาก และการมีธนาคารที่ดินในระยะเริ่มแรก