ศึกษาดูงานประชาสัมพันธ์ ณ การยาสูบแห่งประเทศไทย

      

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.00 น. คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ
บจธ. นำโดย พลตรี ธนชัย แสงสว่าง ที่ปรึกษาสถาบัน ด้านประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่กองประชาสัมพันธ์
และสื่อสารองค์กร เดินทางไปศึกษาดูงานด้านการประชาสัมพันธ์ ณ การยาสูบแห่งประเทศไทย โดยได้รับเกียรติจาก นางสมฤดี
วัฒนาวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการและสื่อสารองค์กร และเจ้าหน้าที่ฝ่ายอำนวยการและสื่อสารองค์กร เป็นวิทยากรในการ
แลกเปลี่ยนกระบวนการทำงานประชาสัมพันธ์ทั้งในและนอกองค์กรของการยาสูบแห่งประเทศไทย