สคทช. จัดสัมมนานโยบายการบริหารจัดการที่ดินของประเทศไทย พร้อมลงนามความเข้าใจร่วมกับส่วนราชการเพื่อบริหารจัดการข้อมูลที่ดินของประเทศ

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (สคทช. ) มีอายุครบ 1 ปี สคทช. กำหนดจัดงาน ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 นี้ ซึ่งจะมีการนำเสนอผลงานการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน การบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินที่ประชาชนได้ประโยชน์ชัดเจน เป็นรูปธรรมทั่วประเทศ ที่ดำเนินการระหว่างปี 2559 – 2564 จำนวน 5.7 ล้านไร่เศษ ครอบคลุม 70 จังหวัด ผ่านคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) พร้อมจัดบรรยายพิเศษและการเสวนา โดยมีพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงาน
ทั้งนี้สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) บจธ. จะร่วมแสดงนิทรรศการ ผลการดำเนินงาน และนำเกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุนที่ดินทำกินจาก บจธ. มานำเสนอความสำเร็จในพื้นที่ต้นแบบอีกด้วย