สคทช. ประชุมแผนส่งเสริมความร่วมมือหน่วยงานด้านที่ดิน

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (สคทช.) จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมต่อร่างแผนการดำเนินงานส่งเสริมความร่วมมือในการสนับสนุนการปฏิบัติงาน คทช. ภาคกลาง เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2566 ที่โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ โดยมีหน่วยงานที่เป็นคณะอนุกรรมการภายใต้ คทช. 11 คณะ เข้าร่วมประชุม รวมทั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. ด้วย
นายกุลพัชร ภูมิใจอวด ผู้อำนวยการ บจธ. ได้ให้ข้อมุลแก่ที่ประชุมว่า ภารกิจและการดำเนินงานของ บจธ. มีความเชื่อมโยงกับแผนส่งเสริมความร่วมมือ ของ คทช. ในทุกกลยุทธ์และสามารถร่วมขับเคลื่อนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน โดยเฉพาะการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน ที่เป็นวัตถุประสงค์ของ บจธ. ด้วยเช่นกัน