สคทช. เตรียมจัดงานครบรอบ 1 ปี เน้นผลงานแก้ปัญหาที่ดินทำกินที่เห็นผลชัด พัฒนาคุณภาพชีวิตได้จริง

วันที่ 21 มกราคม 2565 ที่ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ( สคทช.) นางระวีวรรณ ภูริเดช ผู้อำนวยการ สคทช. เป็นประธานการประชุมหารือเตรียมจัดงานในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา สคทช. มีอายุครบ 1 ปี ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี ว่า จะเน้นการนำเสนอผลของการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน การบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินที่ประชาชนได้ประโยชน์ชัดเจน เป็นรูปธรรม ซึ่งมีตัวอย่างทั่วประเทศ ที่ดำเนินการระหว่างปี 2559 - 2564 จำนวน 5.7 ล้านไร่เศษ ครอบคลุม 70 จังหวัด ผ่านคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ก่อนมีพระราชบัญญัติเมื่อ พ.ศ. 2562 และจัดตั้งหน่วยงานเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการที่ดินเป็นคณะกรรมการ และอนุกรรมการ ได้แก่ กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ( ส.ป.ก.) รวมทั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน ) หรือ บจธ. ด้วย เป็นต้น
นายกุลพัชร ภูมิใจอวด ผู้อำนวยการ บจธ. กล่าวว่า บจธ. ยินดีสนับสนุนแนวทางการแก้ปัญหาที่ดินทำกินและการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินตามนโยบายรัฐบาล ที่ สคทช. ดำเนินการร่วมกับหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ ขณะที่ บจธ. แม้จะมีวิธีดำเนินงานที่แตกต่างจากหน่วยงานรัฐอื่น แต่มีเป้าหมายเดียวกันคือแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินให้เกษตรกรและผู้ยากจน ซึ่งพร้อมนำเสนอต้นแบบหรือตัวอย่าง จนถึงผลผลิตที่เกิดขึ้นมาร่วมกิจกรรมในวันดังกล่าวอย่างแน่นอน