สงสัยคะแนนของลูก!! ผู้ปกครองยื่นอุทธรณ์ขอเปิดเผยข้อมูลได้หรือไม่…มีคำตอบ!!

สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ได้จัดทำบทความเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจำเดือนตุลาคม 2564 ผ่านเว็บไซต์ www. oic.go.th ซึ่งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน เห็นว่าเป็นประโยชน์แก่สาธารณะ จึงนำมาเผยแพร่ เพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้น และสามารถติดตามได้ทางเว็บไซต์ดังกล่าวได้เช่นกัน
โดยเรื่องแรกคือ สงสัยคะแนนของลูก