สถานการณ์ทรัพยากรดินและที่ดินของประเทศไทย 320.70 ล้านไร่

รายงานสถานการณ์ทรัพยากรดินและที่ดินของประเทศไทย ที่ปรากฎในแผนปฏิบัติราชการ กรมพัฒนาที่ดิน ( พ.ศ. 2566 – 2570 )

สรุปดังนี้

1.ประเทศไทยมีเนื้อที่ทั้งหมด 320.70 ล้านไร่

2.จากข้อมูลสถานการณ์ความอุดมสมบูรณ์ของดินในประเทศไทย พ.ศ. 2561 พบว่า

2.1 ดินมีระดับความอุดมสมบูรณ์ต่ำมากที่สุด มีเนื้อที่ 150.54 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 46.94 ของเนื้อที่ประเทศ

2.2 รองลงมา คือ ระดับความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง มีเนื้อที่ 52.72 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 16.44 ของเนื้อที่ประเทศ

2.3 ระดับความอุดมสมบูรณ์สูง มีเนื้อที่ประมาณ 6.34 ล้านไร่คิดเป็นร้อยละ 1.98 ของเนื้อที่ประเทศ

3.ภูมิภาคที่ดินมีระดับความสมบูรณ์ต่ำที่สุด คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีเนื้อที่ 78.94 ล้านไร่ รองลงมา คือ ภาคเหนือ ภาคกลางและภาคตะวันออก และภาคใต้มีเนื้อที่ 32.74 19.68 และ 19.19 ล้านไร่ ตามลำดับ

4.ประเทศไทยมีพื้นที่ที่ต้องได้รับการปรับปรุงบำรุงดิน และการจัดการดินอย่างเหมาะสมเป็นจำนวนมาก (กรมพัฒนาที่ดิน, 2564) มีเนื้อที่ทั้งหมด 320.70 ล้านไร่ จากข้อมูลการใช้ที่ดินในช่วง พ.ศ. 2562 –2564 พบว่า ส่วนใหญ่มีการใช้ที่ดินเป็นพื้นที่เกษตรกรรมมากที่สุด มีเนื้อที่ 177.99 ล้านไร่ รองลงมาเป็นพื้นที่ป่าไม้ มีเนื้อที่ 104.14 ล้านไร่ พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง มีเนื้อที่ 19.78 ล้านไร่ พื้นที่เบ็ดเตล็ดมีเนื้อที่ 8.98 ล้านไร่ และพื้นที่แหล่งน้ำ มีเนื้อที่ 9.82 ล้านไร่

5.เมื่อเปรียบเทียบการใช้ที่ดินในช่วง พ.ศ. 2562 – 2564 กับช่วง พ.ศ. 2560 – 2561 พบว่า ประเภทการใช้ที่ดินที่มีการเปลี่ยนแปลงเนื้อที่เพิ่มขึ้น ได้แก่พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง และพื้นที่แหล่งน้ำ คิดเป็นร้อยละ 5.26 และ 4.58 ตามลำดับ ส่วนประเภทการใช้ที่ดินที่มีการเปลี่ยนแปลงเนื้อที่ลดลง คือ พื้นที่เบ็ดเตล็ด พื้นที่ป่าไม้ และพื้นที่เกษตรกรรม คิดเป็นร้อยละ 2.34, 0.50 และ0.42 ตามลำดับ เมื่อพิจารณาในช่วง 12 ปีที่ผ่านมา พบว่า พื้นที่เกษตรกรรมมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อที่เพิ่มขึ้นมากที่สุด (ตารางที่ 2.2) (กรมพัฒนาที่ดิน, 2564)

ข้อมูล : แผนปฏิบัติราชการ กรมพัฒนาที่ดิน ( พ.ศ. 2566 – 2570 ) https://www.ldd.go.th/FileUpload/PlanLDD/Plan5yearLDD.pdf

กันยายน 2565

#ธนาคารที่ดิน #บจธ #กระจายการถือครองที่ดิน #บริหารจัดการที่ดินอย่างยั่งยืน