สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) แจ้งประชาสัมพันธ์และขอความอนุเคราะห์ ตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปี 2562

สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) แจ้งประชาสัมพันธ์และขอความอนุเคราะห์ ตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)

ประจำปี 2562 ของสำนักงาน ป.ป.ช.โดยสามารถเข้าระบบเพื่อตอบแบบประเมินได้ 2 ช่องทาง

  1. ผ่านช่องทางลิงค์ https://itas.nacc.go.th/go/eit/pkmo4j
  2. สแกนด์ QR Code (คิวอาร์โค้ด) โดยใช้โทรศัพท์มือถือ

 

 

 

 

 

 

***สำหรับบุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชนหรือหน่วยงานรัฐที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อกับหน่วยงาน***