สภาเกษตรกรแห่งชาติ เร่งรับนโยบายบิ๊กป้อม ในการช่วยเหลือเกษตรกรด้านที่ดินทำกินทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 นายกุลพัชร ภูมิใจอวด รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้อำนวยการ มอบนายศิลา เส็งพานิช ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการที่ดิน 1 เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง บทบาท ภารกิจ ของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. ในการช่วยเหลือเกษตรกรด้านที่ดินทำกิน ในการประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ ครั้งที่4/2563 ณ ห้องประชุม 306 ชั้น 3 สำนักงานบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดพร้าว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยมี คณะกรรมการสภาเกษตรกรแห่งชาติ สมาชิกสภาเกษตรกรทุกจังหวัด เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัด เข้าร่วมรับฟัง กว่า 90 คน
นายสิทธิพร จริยพงษ์ รองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ คนที่ 2 กล่าวในที่ประชุมว่า บทบาท ภารกิจ ของ บจธ. หลักๆได้แก่ 1.การให้ความช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรแบบรายกลุ่ม วิสาหกิจชุมชน หรือสหกรณ์ ที่ขาดแคลนหรือไม่มีที่ดินทำกิน 2.การให้ความช่วยเหลือและป้องกันการสูญเสียสิทธิในที่ดินทำกินแบบรายบุคคล โดยทั้ง 2 ภารกิจนั้นมีความสำคัญในการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของพี่น้องเกษตรกร ให้มีที่ดินทำกินเป็นของตนเองได้อย่างถูกต้อง ซึ่งทางสภาเกษตรกรแห่งชาตินั้นมีภารกิจและข้อมูลที่สอดคล้องกับ บจธ. ในการให้ความช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรและสามารถให้การสนับสนุน กลั่นกรอง และขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาด้านที่ดินทำกินร่วมกับ บจธ. ได้เป็นอย่างดี เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่พี่น้องเกษตรกร
พร้อมกันนี้ นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้กล่าวสรุปอีกครั้งว่า การขับเคลื่อนของสภาเกษตรกรแห่งชาติร่วมกับ บจธ. จะเป็นการแก้ไขปัญหาด้านที่ดินทำกินของเกษตรให้มีที่ดินทำกินเป็นของตนเองได้ตรงจุดมากที่สุด โดยการขับเคลื่อนการบริหารจัดการที่ดินนี้ สภาเกษตรกรแห่งชาติจะดำเนินการทำข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)กับ บจธ. ในการประชุมครั้งต่อไป และแจ้งเวียนข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) พร้อมด้วยรายละเอียดการให้ความช่วยเหลือต่างๆ การติดต่อประสานงาน ไปยังสภาเกษตรกรทุกจังหวัด เพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ให้มีที่ดินทำกินเป็นของตนเอง ดังโครงการต้นแบบในพื้นที่ตำบลปากฉลุย อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ทาง บจธ. ได้ร่วมมือกับสภาเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้ความช่วยเหลือด้านที่ดินทำกิน ประมาณ 120 ไร่ ให้กับวิสาหกิจชุมชนรวมพลังสร้างอาชีพวัดประดู่ จำนวน 23 ราย ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อที่ดินเรียบร้อยแล้ว และอยู่กำลังดำเนินการพัฒนาพื้นที่ให้มีความเหมาะสมกับการทำเกษตรกรรม โดยประสานความร่วมมือกับส่วนงานราชการ สภาเกษตรกรฯ มหาวิทยาลัย ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ โดยมีกำหนดการลงพื้นที่ระหว่างวันที่29 และ30 สิงหาคม 2563 เพื่อวางผังแปลงที่ดิน ออกแบบภูมิสถาปัตย์ ให้เหมาะสมกับการทำเกษตรกรรม และความต้องการของวิสาหกิจฯ ในพื้นที่ต่อไป