สมาชิก วสช.ฯ ช่องโคพัฒนา พิมาย เตรียมพร้อมโชว์ความหลากหลายในพื้นที่รองรับกิจกรรมใหญ่ปลายปีนี้

นายกุลพัชร ภูมิใจอวด ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน ) มอบหมายนายเอก วรรณประทป รองผู้อำนวยการ บจธ. นายศิลา เส็งพานิช ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการที่ดิน นางนัยน์รัตน์ เผดิมรอด ภู่งาม ผู้อำนวยการกองกฎหมายและงานคดี และนายสุทธิโรจน์ คำมั่น ผู้อำนวยการกองทรัพยากรบุคคล ประชุมชี้แจงการจัดกิจกรรม “ บจธ.มอบที่ดินทำกิน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ร่วมกับสมาชิกวิสาหกิจชุมชนไร่นาสวนผสมเกษตรกรฐานรากช่องโคพัฒนา ต.รังกาใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา และการเตรียมความพร้อมจัดเวทีเสวนาขับเคลื่อนร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการที่ดินและกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน พ.ศ…. ระหว่างวันที่ 26 – 27 ธันวาคม 2564 โดย รองนายกรัฐมนตรี พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ จะเดินทางไปเป็นประธานในวันที่ 27 ธันวาคม 2564
สำหรับวิสาหกิจฯ แห่งนี้มีเนื้อที่ 150 ไร่เศษ สมาชิก 45 ครัวเรือน อยู่ภายใต้โครงการบริหารจัดการที่ดินอย่างยั่งยืน ของ บจธ.