สมาชิก วสช.ฯ บ้านมั่นคงเมืองแม่สอด อบรมการใช้พลังงานทดแทน

วันที่ 5 ตุลาคม 2566 นายเอก วรรณประทีป รองผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองบริหารจัดการและพัฒนาที่ดิน นำสมาชิกวิสาหกิจชุมชนศาสตร์พระราชาบ้านมั่นคงเมืองแม่สอด ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก เข้าอบรมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ตลอดจนการวางแผนการใช้เทคโนโลยีพลังงานที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาผลผลิตของเกษตรกร โดยมีวิทยากรจากสำนักงานพลังงานจังหวัดตาก กระทรวงพลังงานนำรถให้บริการเคลื่ินที่มาสาธิต ให้ความรู้ ณ ที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจฯ เนื่องจากปัจจุบันทางกลุุ่มที่มีสมาชิก 43 ครัวเรือน ทำการเกษตรในพื้นที่ 58 ไร่เศษ ที่ทำสัญญาเช่าซื้อกับ บจธ. เรียบร้อยแล้วนั้นอยู่ระหว่างการรับขอสนับสนุนการขยายเขตไฟฟ้า จากหน่วยงานต่างๆ เช่นองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก รวมทั้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ภาพ : สมาชิกวิสาหกิจชุมชนศาสตร์พระราชาบ้านมั่นคงเมืองแม่สอด