สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2563