สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2559 ปีงบประมาณ พ.ศ.2559