สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559