สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม ๒๕๕๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙