สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีรอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562