สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันต่อร่างพระราชบัญญัติธนาคารที่ดิน พ.ศ. …. ทางเว็บไซต์ของสถาบัน

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันต่อร่างพระราชบัญญัติธนาคารที่ดิน พ.ศ. …. ทางเว็บไซต์ของสถาบัน

 ตามที่ บจธ. ได้ดำเนินการจัดทำการรับฟังความคิดเห็นผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันต่อร่างพระราชบัญญัติธนาคารที่ดิน พ.ศ. …. ทางเว็บไซต์ของสถาบันตั้งแต่วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๗๗  และแนวทางการจัดทำและการเสนอร่างกฎหมายตามบทบัญญัติมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ นั้น

บัดนี้ ครบกำหนดระยะเวลารับฟังความคิดเห็นผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันต่อร่างพระราชบัญญัติธนาคารที่ดิน พ.ศ. …. ทางเว็บไซต์ของสถาบันดังกล่าวแล้ว สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันต่อร่างพระราชบัญญัติธนาคารที่ดิน พ.ศ. ….   ทางเว็บไซต์ของสถาบัน ดังนี้

มีผู้แสดงความคิดเห็น จำนวน ๒๗ คน

ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้แสดงความคิดเห็น

1. เพศ

         – เพศชาย  ๑๕ คน คิดเป็น ๔๔.๔  เปอร์เซ็นต์

         –  เพศหญิง ๑๒ คน คิดเป็น ๕๕.๖  เปอร์เซ็นต์

๒. อายุ

         – น้อยกว่า ๒๐ ปี  ๒ คน คิดเป็น ๗.๔ เปอร์เซ็นต์

         – ๒๐- ๓๐ ปี     ๑๐ คน คิดเป็น ๓๗   เปอร์เซ็นต์

         – ๓๑-๔๐ ปี      ๑๐ คน คิดเป็น ๓๗   เปอร์เซ็นต์

         – มากกว่า ๔๐ ปี ขึ้นไป  ๕  คน คิดเป็น ๑๘.๕  เปอร์เซ็นต์

๓.  ระดับการศึกษาสูงสุด

         – ต่ำกว่าปริญญาตรี       ๒๒.๒  เปอร์เซ็นต์

         – ปริญญาตรี                ๓๗    เปอร์เซ็นต์

         – ปริญญาโท               ๒๕.๙  เปอร์เซ็นต์

         – ปริญญาเอก              ๑๔.๘  เปอร์เซ็นต์

๔.  อาชีพ

         – รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ จำนวน ๑๑ คน คิดเป็น  ๔๐.๗   เปอร์เซ็นต์

         – พนักงานมหาวิทยาลัย   จำนวน ๑ คน คิดเป็น  ๓.๗   เปอร์เซ็นต์

         – พนักงานบริษัท            จำนวน ๔ คน คิดเป็น ๑๔.๘  เปอร์เซ็นต์

         – ลูกจ้างประจำ              จำนวน ๐ คน คิดเป็น ๐.๐๐ เปอร์เซ็นต์

         – ลูกจ้างชั่วคราว            จำนวน ๑ คน คิดเป็น  ๓.๗   เปอร์เซ็นต์

        – นักเรียน/นักศึกษา        จำนวน ๐ คน คิดเป็น ๐.๐๐ เปอร์เซ็นต์

         – ค้าขาย/อาชีพอิสระ      จำนวน ๑ คน คิดเป็น  ๓.๗   เปอร์เซ็นต์

         – รับจ้าง                   จำนวน ๑ คน คิดเป็น  ๓.๗   เปอร์เซ็นต์

         – เกษตรกร/ประมง        จำนวน ๗ คน คิดเป็น  ๒๕.๙  เปอร์เซ็นต์

 

ตอนที่ ๒ การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติธนาคารที่ดิน พ.ศ. ….

(๑) ธนาคารที่ดินมีประโยชน์ต่อประเทศไทยเพียงใด

         – เห็นว่ามีประโยชน์มากที่สุด   จำนวน ๒๒ คน คิดเป็น ๘๑.๔๘ เปอร์เซ็นต์

         – เห็นว่ามีประโยชน์มาก         จำนวน ๕ คน  คิดเป็น ๑๘.๕๒  เปอร์เซ็นต์

(๒) ธนาคารที่ดินจะมีส่วนช่วยการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมและการใช้ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ เพียงใด                                        

         – เห็นว่ามีประโยชน์มากที่สุด   จำนวน ๒๐ คน คิดเป็น ๗๔.๐๗ เปอร์เซ็นต์

         – เห็นว่ามีประโยชน์มาก         จำนวน ๗ คน  คิดเป็น ๒๕.๙๓  เปอร์เซ็นต์

(๓) ร่างพระราชบัญญัติธนาคารที่ดิน พ.ศ. …. มีความเหมาะสมเพียงไร

         – เห็นว่ามีประโยชน์มากที่สุด   จำนวน ๑๕ คน คิดเป็น ๕๕.๕๖ เปอร์เซ็นต์

         – เห็นว่ามีประโยชน์มาก         จำนวน๑๒คน  คิดเป็น ๔๔.๔๔ เปอร์เซ็นต์

(๔) ท่านเห็นว่าร่างพระราชบัญญัติธนาคารที่ดิน พ.ศ. …. กำหนดอำนาจหน้าที่ของธนาคารที่ดินไว้เหมาะสมแล้วหรือไม่ อย่างไร

         – เหมาะสมดีมากๆ

         – เหมาะสม เพราะจักได้ช่วยเหลือเกษตรผู้ได้รับความเดือนร้อน

         – เหมาะสม เพราะจะช่วยเหลือคนที่ไม่มีที่ทำกิน ป้องกันนายทุน

         – เหมาะสม คนจนมีที่ยืนในสังคม

         – มีความเหมาะสม เพราะมีความชัดเจนในการกำหนดอำนาจหน้าที่ของธนาคารที่ดิน

         – เหมาะสม

(๕) ท่านเห็นว่าทุนในการจัดตั้งและดำเนินการของธนาคารที่ดินควรมาจากแหล่งใด

         – ควรเอาภาษีที่ดินมาเป็นทุนในการดำเนินกิจการของธนาคารที่ดิน

         – ภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ผู้มีศรัทธาบริจาค รัฐใจดีจากหน่วยงานภาครัฐและ

         – เอกชน

         – กระทรวงการคลัง

         – ภาษี

         – จากรัฐบาล ภาษีที่ดิน และการระดมทุนทางสังคม

(๖) ท่านเห็นว่าธนาคารที่ดินควรเป็นหน่วยงานในรูปแบบใดและสังกัดหน่วยงานใด

         – สำนักนายกรัฐมนตรี เพราะต้องบูรณาการการทำงานของหลายหน่วยงานและธนาคารที่ดิน

         – ไม่ใช่สถาบันการเงินที่ทำเรื่องเงินอย่าเดียวแต่ทำเรื่องสิทธิในที่ดินและการใช้ประโยชน์ในที่ดินด้วย

         – เป็นหน่วยงานรัฐ/หน่วยงานอิสระ

         – หน่วยรัฐ

         – สำนักงบประมาณ กระทรวงการคลัง

         – องค์กรอิสระ

         – เป็นรัฐวิสาหกิจ และสังกัดกระทรวงการคลัง

ตอนที่ ๓  ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมอื่น ๆ เกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติธนาคารที่ดิน พ.ศ. ….

         – ดีแล้ว จัดตั้งให้ได้เพื่อการช่วยเหลือพี่น้องประชาชน

         – ควรจะมีความสะดวกรวดเร็วให้มากกว่านี้เนื่องจากทุกวันนี้ยังมีความล่าช้าอยู่มาก