สรุปผลประจำเดือน กันยายน ๒๕๕๙ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙