สรุปรายการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2562