สรุปรายการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2562