สรุปรายการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2563