สรุปรายการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2561