สรุปรายการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2563