สรุปรายการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมิถุนายน 2563