สรุปรายการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2563