สรุปรายการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนสิงหาคม 2563