สรุปรายการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2563