สรุปรายละเอียดแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 3 โครงการ