สร้างค่านิยมองค์กรอย่างยั่งยืน

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 9.00 น. คุณกุลพัชร ภูมิใจอวด รองผู้อำนวยการ บจธ. สายงานบริหาร คุณเอก วรรณประทีป รองผู้อำนวยการ บจธ. สายงานปฏิบัติ ร่วมกับ ผู้อำนวยการกอง และผู้ปฏิบัติงานร่วมกันเข้าอบรมโครงการความสำคัญและแนวทางการสร้างค่านิยมองค์กรอย่างยั่งยืน เพื่อร่วมกันวางกรอบแนวทางในการสร้างค่านิยมองค์กรของ บจธ. โดยมี ดร.ปริยา รินรัตนากร ผู้อำนวยการหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต มหาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี เป็นวิทยากร ที่ห้องประชุมชั้น 6 อาคารเบญจสิริ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก