สสว. พร้อมหนุน วิสาหกิจ/สหกรณ์ ยกระดับผลิตภัณฑ์สู่มาตรฐานสากลในพื้นที่ดำเนินงานของ บจธ.

           วันนี้ ( วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2566 ) นายกุลพัชร ภูมิใจอวด ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. มอบหมายให้นายเอก วรรณประทีป รองผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมด้วย นางสาวดารินันท์ นันทวงค์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมพัฒนาชุมชนและเครือข่าย ( กสค.)  ร่วมหารือกับนายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และนายวชิระ แก้วกอ รองผู้อำนวยการสำนักงานฯ และเจ้าหน้าที่ เพื่อประชุมหารือความร่วมมือและผลักดันการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อมและขนาดย่อย MSME (Micro, Small and Medium Enterprise) ให้กับวิสาหกิจชุมชนและสหกรณ์ในพื้นที่ดำเนินงานของ บจธ. ณ  TST Tower ชั้น 23 อาคาร สสว.
         โดย สสว. พร้อมให้ความร่วมมือผลักดัน ต่อยอดและสร้างมาตรฐานให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชน และสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนและสหกรณ์ในพื้นที่ดำเนินงานของ บจธ. เพื่อให้เกิดการยกระดับเป็นมาตรฐานสากลรวมทั้งยังเป็นการเสริมสร้างโอกาส สร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์และเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป