จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีตกลง

สัญญาเลขที่ ๖/๒๕๖๐ จ้างที่ปรึกษางานสำรวจเกษตรกรและพัฒนาเครื่อข่ายพันธมิตร ในพื้่นที่ภาคเหนือ โซน ๑

ตามโครงการสำรวจเกษตรกรในพื้นที่ ๓๖ พื้นที่ วงเงินตามสัญญา ๑,๒๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

ไฟล์แนบ

  1. s62560 (763.3 KB)