จ้างประชาสัมพันธ์และสื่อสารภาพลักษณ์ของ บจธ. ผ่านสื่อโทรทัศน์ โดยวิธีพิเศษ

สัญญาเลขที่ ๗/๒๕๖๐ จ้างประชาสัมพันธ์และสื่อสารภาพลักษณ์ของ บจธ. ผ่านสื่อโทรทัศน์

วงเงินตามสัญญา ๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

ไฟล์แนบ

  1. s72560 (492 KB)