จ้างพิมพ์เอกสารรายงานผลการดำเนินงานของ บจธ. ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๕๙ พร้อมเผยแพร่ โดยวิธีตกลงราคา

สัญญาเลขที่ ๕/๒๕๖๐ จ้างพิมพ์เอกสารรายงานผลการดำเนินงานของ บจธ. ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๕๙ พร้อมเผยแพร่

วงเงินทำสัญญา ๔๓๘,๗๐๐.๐๐ บาท ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

ไฟล์แนบ

  1. s52560 (276.1 KB)