จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ชุดผลิตภัณฑ์ปีใหม่พร้อมบรรจุภัณฑ์ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยวิธีตกลงราคา

สัญญาเลขที่ ๑/๒๕๖๐ จ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ชุดผลิตภัณฑ์ปีใหม่พร้อมบรรจุภัณฑ์ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐

วงเงินที่ทำสัญญา ๔๒๖,๙๓๐.๐๐ บาท ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๐

ไฟล์แนบ

  1. s12560 (279.3 KB)