สัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการสัมมนาบุคลากรและเสริมสร้างพัฒนาการทำงานเป็นทีม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการสัมมนาบุคลากรและเสริมสร้างพัฒนาการทำงานเป็นทีม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 

สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. จัดการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการสัมมนาบุคคลากร
และการเสริมสร้างพัฒนาการทำงานเป็นทีม ประจำปี พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 14 -15 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมสปริงฟิลด์ วิลเลจ
กอล์ฟ แอนด์ สปา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดย ผอ.บจธ. ร.ผอ.บจธ. ที่ปรึกษา บจธ. ผอ.กอง เเละเจ้าหน้าที่ บจธ. เข้าร่วม
ทำกิจกรรมร่วมกันโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาการทำงานเป็นทีมภายในองค์กร บนหลักของธรรมาภิบาล ความ
ซื่อสัตย์ สุจริต ทั้งนี้ ผอ.บจธ. ได้ประกาศเจตจำนงสุจริตในการปฏิบัติงานด้วยคุณธรรมและความโปร่งใส