สำนักงบประมาณนำทีมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานของ บจธ. ในพื้นที่ อ.แม่สอด จ.ตาก

วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 นายกุลพัชร ภูมิใจอวด ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. มอบหมายให้ นายภิศักดิ์ นับงาม ผอ.กองยุทธศาสตร์และแผนงาน และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่พร้อมคณะสำนักงบประมาณ กองประเมินผล 1 นำโดยนายวิรัน แก้วลาย นักวิเคราะห์งบประมาณชำนาญการพิเศษ (ผอ.ส่วนประเมินผล 1) พร้อมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่เพื่อติดตามและประเมินผลโครงการบริหารจัดการที่ดินอย่างยั่งยืน ของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ณ วิสาหกิจชุมชนศาสตร์พระราชาบ้านมั่นคงเมืองแม่สอด ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก