สำนักงบประมาณส่งผู้แทนลงพื้นที่ตรวจผลการดำเนินงานของ บจธ. จังหวัดจันทบุรี

วันที่ 30 พฤษภาคม 2567 นายกุลพัชร ภูมิใจอวด ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน นายภิศักดิ์ นับงาม ผอ.กองยุทธศาสตร์และแผนงาน นางนัยน์รัตน์ เผดิมรอด ภู่งาม ผู้อำนวยการกองกฎหมายและงานคดี และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่พร้อมคณะสำนักงบประมาณ กองประเมินผล 1 นำโดยนายวิรัน แก้วลาย นักวิเคราะห์งบประมาณชำนาญการพิเศษ (ผอ.ส่วนประเมินผล 1) เพื่อติดตามและประเมินผลประกอบการประเมินความคุ้มค่าโครงการบริหารจัดการที่ดินอย่างยั่งยืน ของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ณ วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรุ่นใหม่พัฒนา ตำบลทับไทรอำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี