!! สุพรรณฯ สิงห์บุรี ร่วมด้วยแน่นอน ปลื้ม บจธ. มาช่วยแก้ปัญหาที่ดินทำกิน .!!

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 พลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน ประธานกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) พร้อมด้วย พลเอกสัมพันธ์ ธัญญพืช ประธานอนุกรรมการสนับสนุนและแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานในพื้นที่ บจธ. นายสุทิน บัวตูม อนุกรรมการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร บจธ. นายศรีชา ม่วงไข่ ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการที่ดิน 2 และคณะ ร่วมประชุมชี้แจงบทบาท ภารกิจช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจน ให้มีที่ทำดินทำกิน และป้องกันการสูญเสียสิทธิในที่ดิน กับ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี นายปรีชา ทองคำ และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดสุพรรณบุรี
โดยมีกลุ่มพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่เดิมบางนางบวชที่ได้รับความเดือดร้อนเรื่องปัญหาที่ดินทำกิน เดินทางมาต้อนรับและขอบคุณ บจธ. เป็นจำนวนมากและกล่าวว่า พี่น้องประชาชนที่เข้ามาขอความช่วยเหลือจาก บจธ. ส่วนใหญ่จะมีหนี้สินและเห็นว่าโครงการของ บจธ. สามารถทำให้พี่น้องในพื้นที่มีความยั่งยืนในการประกอบอาชีพ และมีเจ้าหน้าที่ติดตามให้คำปรึกษาตลอด
พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติฯ กล่าวว่า บจธ.เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการช่วยเหลือ ซึ่งมีความยืดหยุ่น และช่วยเหลือในระยะยาว เพื่อให้เกิดความยั่งยืน อย่างมั่นคง และมีศักดิ์ศรี คนไทยต้องมีที่ดินเป็นของตนเอง จึงขอความกรุณาท่านผู้ว่าราชการจังหวัดช่วยประชาสัมพันธ์ โดยเฉพาะศูนย์ดำรงค์ธรรมอำเภอส่งข้อมูลมาที่ศูนย์ดำรงค์ธรรมจังหวัด หรือหัวหน้าส่วนราชการท่านใดพบผู้เดือดร้อนสามารถ ส่งผ่านข้อมูลผ่านศูนย์ดำรงค์ธรรมในพื้นที่ มาให้ บจธ. ช่วยเหลือได้
ผู้แทนเกษตรกร กลุ่มบ้านมั่นคง กล่าวว่า ในจังหวัดสุพรรณบุรี 30-40% ไม่มีที่ดินเป็นของตนเอง ต้องเช่าที่ดินทำกิน หรือในส่วนของนิคมสร้างตนเอง ต้องใช้ทุน ซึ่งพี่น้องส่วนใหญ่ไม่มีทุนในการจัดซื้อที่ดินแปลงใหญ่ แต่เชื่อว่า บจธ. สามารถช่วยเหลือในจุดนี้ได้ วันนี้จะได้นำความรู้และแนวทางในการพัฒนาในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีไปบอกต่อพี่น้องในกลุ่มต่อไป
พลเอกสัมพันธ์ กล่าวว่า ในแต่ละจังหวัดถ้าสามารถใช้ บจธ. เสริมประสิทธิภาพในการทำงานช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ได้ ท่านสามารถเป็นตะแกรงคัดกรอง และแนะนำประชาชนที่เดือดร้อนส่งมาได้ และยังสามารถเป็นสะพานบุญส่งต่อความช่วยเหลือ ประชาสัมพันธ์ ความช่วยเหลือให้กับภาคประชาชนที่มีความเดือดร้อนได้
ในวันเดียวกัน พลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติ และคณะ เดินทางไปร่วมประชุมชี้แจงบทบาท ภารกิจ บจธ. ร่วมกับนายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีกล่าวว่า จังหวัดต้องขอขอบคุณและเป็นกำลังใจให้ บจธ. ในการช่วยเหลือพี่น้องชาวในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี ปัจจุบัน เกษตรกรต้องมีความเข้าใจในการทำเกษตรกรรม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ต้องมีวิธีการบริหารจัดการน้ำใต้ดิน และบนดินของตนเองอย่างเป็นระบบโดยไม่พึ่งพาภาครัฐ
“บจธ. จะเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ผมตั้งความหวังว่าจะสามารถเข้ามาแก้ไขปัญหาเรื่องที่ดินทำกินและหนี้สินของเกษตรกรในจังหวัดได้อย่างเป็นรูปธรรม สามารถจัดสรรที่ดินให้คนที่เข้าไปอยู่นั้นมีกิน มีความรู้ ใช้กระบวนการในการปรับ mindset ให้เกษตรกรเข้าใจหลักของเศรษฐกิจพอเพียง เมื่อสามารถมีชีวิตและรายได้ที่ดีแล้วก็สามารถส่งต่อให้คนรุ่นต่อไปได้ “ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีกล่าวและได้มอบหมายหัวหน้าส่วนราชการและนายกอบต.นำข้อมูลไปสื่อสารกับประชาชนที่ค้องการความช่วยเหลือในพื้นที่ และส่งข้อมูลให้ บจธ.
พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติฯ กล่าว การดำเนินการของ บจธ. นอกจากจะช่วยเหลือพี่น้องที่ดินทำกินแล้ว บจธ. ยังช่วยส่งเสริมความรู้ในด้านการพัฒนาอาชีพ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อต้องการให้เกษตรกรที่ได้พื้นที่ไปนั้นเพื่อความมั่นคงและยั่งยืน
ภารกิจดังกล่าวสืบเนื่องจากการมอบนโยบายสู่การปฏิบัติแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ ของพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแล บจธ.
โดยที่ผ่านมา ผู้บริหาร บจธ. ได้ลงพื้นที่ชี้แจง และบูรณาการความร่วมมือกับ 20 จังหวัดในภาคอีสานแล้ว ผ่านช่องทางศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดและอำเภอ เพื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้แก่ประชาชนและรับเรื่องขอความช่วยเหลือ ก่อนส่งมาที่ บจธ.
สำหรับรายละเอียดและเงื่อนไขการขอรับความช่วยเหลือ ติดต่อได้ที่
สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)
เลขที่ 210 สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก อาคารเบญจสิริ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
หรือ โทร 02-2781244 , 02-2781648 ต่อ 610
แฟกซ์ 02-2781148
และอีเมล
Email : labai@labai.or.th